RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONSTELACE

 

Co jsou systemické konstelace? Odborně řečeno rodinné nebo systemické konstelace jsou poradenská metoda, používaná v oblasti osobního rozvoje, terapie, ale i v mnoha jiných oblastech - tak například v podnikovém poradenství. Konstelace je nejlépe zažít. Je totiž docela těžké tuto novou metodu osobního rozvoje popsat pro někoho, kdo seminář konstelací nezažil. Ale protože máte samozřejmě právo na to, vědět předem, o co vlastně jde - jsou zde tři definice. Konstelace jsou pohled na celek. Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy. Tím můžeme pochopit souvislosti. 2. Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. To ovšem neznamená, že to, co se ukazuje v konstelacích, je "správnější pravda", nebo "reálnější skutečnost". Je to jiný, alternativní obraz mé "vnitřní" reality, na který, když ho přijmu jako "také možný", reaguje mé okolí jinak a já mám na výběr - zůstat ve starém, nebo se rozšířit o nové. Tím tedy můžeme změnit i věci, které leží mimo nás. 3. Konstelace jsou spojení se z životem. Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům, k předkům, ke zdroji síly. Tím se dostáváme k sobě, ke své podstatě. Jak se konstelace dělají?: konstelace jsou zážitková metoda, ve které jde o pocity, prožitky a teprve po prožitku konstelace o vysvětlení a pochopení toho, co konstelace ukazuje. Nejlepší způsob práce s konstelacemi je v kruhu spoluúčastníků semináře.Existuje však i možnost individuální konstelační práce, kde klient přechází z jedné role do druhé. Zde se budu zabývat skupinovou prací, tedy jakýmsi standartním průběhem konstelace v rámci semináře.Klient si poté, co krátce představí svou zakázku nebo svůj problém, vybere ze spoluúčastníků zástupce pro důležité členy svého systému. Tyto zástupce pak postaví do prostoru podle svého vnitřního obrazu tak, jak to cítí, že to "je". Když to například bude jeho rodina, postaví hlavní představitele - svoje rodiče, sourozence, toho či onoho prarodiče a samozřejmě také sebe. Jeho vnitřní obraz může vypadat například takto:

Důležité je, aby tento obraz systému vycházel z toho, jak klient svůj systém vnímá, ne jak by chtěl, aby vypadal. Důraz leží tedy na tom, co je, ne na tom, "jak by to mělo být" případně "jak bych si přál, aby to bylo" - to by byla manipulace. Zde vidíme, že se klient otáčí od rodiny a jako by chtěl jít (za někým?) pryč.

Nyní lze dotazováním pátrat po informacích, které systém potřebuje k pohybu směrem k řešení. Přestavováním, jistými výroky, které vyjadřují to, co se skutečně v systému děje, nebo přidáváním dalších členů systému, kteří byli zapomenuti nebo opomenuti, se celý systém dostává do harmonie. K tomuto říká Bert Hellinger, zakladatel systemických konstelací: "V systému můžeme pozorovat různé pohyby. Všechen pohyb má ale společný směr - je to směr k sobě, dohromady, nikdy ne opačný."

Na tomto obrázku je znázorněna situace "objevení se" dlouho postrádaného člena v systému - například mrtvého dědečka, o kterém se z nějakého důvodu nikdy nemluví. To může způsobit změnu klientova vnitřního obrazu systému a tím i jeho vnímání reality. Teď se může klient otočit k systému a nemusí následovat dědečka do samoty a zapomnění.

Když začneme vnímat realitu "trochu" jinak, ve větších souvislostech, s větší hloubkou vhledu, tak se lehce může stát, že náš problém, který jsme dosud viděli jako těžké břemeno, se rozplyne. Určitě to znáte - v lese v noci vypadají pařezy jako příšery. A sotva se rozední, už si na mě člověk může sednout a dát si snídani.Jak působí konstelace?

V seminářích konstelací můžeme pozorovat několikanásobný účinek.

Na racionálně-informační úrovni pochopíme, co se v našem systému stalo nebo stále ještě děje, jak se komu daří a kdo v systému chybí. Tato úroveň je mnohdy důležitá pro organizace, podniky a pracovní kolektivy, kteří si konstelacemi mohou překvapivě rychle vyřešit vnitřní spory, problémy týkající se kompetence, kvalifikace a hierarchie.

Důležitá úroveň působení konstelací je emocionálně-prožitková. Tím, že uvidíme a akceptujeme skutečnost “tak, jak je“, obdržíme sílu jít dál, pokračovat v započaté cestě bez iluzí a bez růžových, ale zamlžujících brýlí. V tomto směru se hodí konstelace pro všechny, kteří mají touhu se dál vyvíjet.

V dalším průběhu konstelace máme možnost zažít pozitivní alternativu k našemu vnitřnímu obrazu reality. Tím, že pozorujeme změny v systému během jeho přeskupování a tím, že akceptujeme poslední “obraz“ konstelace – stav, ve kterém má konstelace největší jasnost a účinek, dáme průchod tomu, co je nové, nečekané a možné. V tomto ohledu je prospěšné, nechat na sebe působit poslední stav konstelace, aniž bychom ho oslabovali intelektuálními otázkami. Tato úroveň konstelací nám pomáhá překonávat problémy, harmonizuje a dává nám sílu v obtížných situacích.

V konstelacích se stále setkáváme ještě s jinou, racionálně těžko vysvětlitelnou úrovní působení. Nejlépe se dá tento účinek přirovnat k tomu, co šamani a rituální léčitelé nazývají působením v paralelním světě. Často se stává, že účastníci konstelací hlásí, že provedená konstelace měla pozitivní účinek i na ty příslušníky systému, kteří nebyli vůbec přítomni a ani o konstelaci nevěděli. Toto působení konstelací není (doposud) akademickou vědou uznáváno a často je příčinou neporozumění a skeptického pohledu na tuto metodu. Co lze konstelacemi řešit? V podstatě všechny problémy, které se týkají vztahů jednotlivců či částí systému k jiným částem tohoto systému nebo k systému samému. To jsou například: Rodinné problémy
Problémy s otcem, matkou, dětmi
Problémy mezi sourozenci - Přejímání osudů jiných rodinných příslušníků
Neschopnost se vymanit z pout rodiny (např. stálé bydlení u rodičů)

Vztahové problémy (většinou souvisejí s vlastním rodinným systémem)
Nevěra a žárlivost
Neschopnost najít partnera
Hádky s partnerem/partnerkou
Nutkavé jednání v partnerství
Stále stejný typ partnera/partnerky

Problémy na pracovišti
Problémy s kolegy / kolegyněmi
Úloha "černého petra"
Mobbing a bossing
Vybírání vhodných koleků / kolegyň a
Pproblémy v týmové práci

Problémy v podniku
Problémy s řízením, problémy v managementu
"Nevysvětlitelné" jevy a náhody - např. stále se opakující poruchy v chodu
Hádající se a navzájem omezující se oddělení
Konflikt jednoho zaměstnance
Konflikty mezi majiteli
"Neuctění" dřívějších společníků a z toho plynoucí problémy a stagnace

Chronické zdravotní problémy (konstelace symptomů - s čím souvisí můj symptom?)

Finanční problémy (konstelace skrytých finančních přesvědčení)

...a mnoho dalších vtzahů v rámci libovolných "celků". Kdo "vede" konstelace? Konstelace jsou metoda, s jejíž pomocí nalezne klient řešení pro svoji zakázku v jádru sám. To především je na systemických konstelacích tak revoluční a nové. Neexistuje zde žádný poradce nebo terapeut, který by na otázky klienta mohl lépe odpovědět, než klient sám. Klient je vždy a v každém případě největší "expert" ve vlastní věci.

Totéž platí pro celý klientův systém - ať už se jedná o systém rodiny, systém partnerského vztahu, podnikový systém nebo "systém jeho vnitřních hlasů" - základní předpoklad v konstelacích je, že tento (váš) systém je vždy, za každých okolností, schopný, nalézt si víceméně sám cestu k harmonii a vyřešení svých úkolů (to je lepší slovo než "problémů). Jediné, co k tomu potřebujete, jsou informace a svoboda rozhodování.

Staří Číňané měli přísloví, které znělo: "Nic nepatří k rodinnému bohatství, co projde dveřmi". To znamená, že cokoliv, co přichází zvenčí, ať už dobře míněné rady nebo autoritativní nařízení, nemůže mít tu sílu, která je potřeba k tomu, věci změnit. Pravá změna je výsledek vlastního, vnitřního náhledu. Nebo - chcete-li - změny vnitřního obrazu.

Nicméně je velice těžké, aby si klient stavěl konstelaci sám. Na to je v systému příliš zapleten, je pro něj nemožné, se ze své role nebo funkce, kterou v systému nese, vystoupit. Je třeba lektora, který je schopen dvou hlavních kroků: být neutrální a nanachat se zápletkou klienta ustoupit se svým egem a zároveň mít vysoce vyvinutou schopnost vnímat tendence v systému. Je jasné, že tyto dovednosti lze zjískat pouze praxí a intenzivní prácí na sobě. Přesné termíny najdete v sekci- AKCE - Rodinné konstelace


 

Oáza zdraví a elegance © 2009 - 2021 , AIRWEB spol. s r.o.